Aidat Tarifeleri
Skip Navigation LinksANA SAYFA ÜYE İŞLEMLERİ Aidat Tarifeleri

Muhasebe Faaliyetleri

AidatÜyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ve munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

2018 yılı, yıllık aidat için tespit olunan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise 2017 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

Yıllık Aidat

  • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
  • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
  • Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
  • Yıllık aidat firmaların sermaye ve özvarlık toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
  • Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

2018 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Tescilli Sermaye

( TL )

Derece

 

Kayıt Ücreti

(TL)

TEK ADASO ÜYESİ

Yıllık Aidat

Ücreti (TL) 

ORTAK ÜYELER

 Yıllık Aidat

Ücreti (TL) 

 10.000.000 ve üzeri

 

FEVKALADE

550

600

900

 

 3.000.000--9.999.999

 

1

500

600

800

 

 1.000.000--2.999.999

 

2

450

600

700

 

50.000--999.999

 

3

400

600

600

 

 15.000--49.999

 

4

350

500

600

 

 0--14.999

 

5

350

400

600


2018 yılı Munzam aidat tavan tutarı 20.295,00 TL’dir.

Munzam Aidat

  • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.
  • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmaktadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.
  • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Yıllık Aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.

Aidat tahakkukları için gerekli Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinizi 322 436 16 36 no.lu faksımıza veya muhasebe@adaso.org.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz.BİZİ TAKİP EDİN