Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
5.02.2021 KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ  5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu tebliğ ile;

 

 1. Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde, Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebep nedeniyle mücbir sebebin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar geçen sürede mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı açıklanmıştı.

34 seri No.lu Tebliğde bu bölüme eklenen cümle ile işleme taraf olan satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilmesi öngörülmüştür.

2- Hizmet ihracı istisnasında döviz alım belgesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin hizmet ihracında istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı (II-A/2.2.) bölümünde yer alan “döviz” ibareleri “bedel” olarak değiştirilmek suretiyle, yurt dışına yapılan hizmet bedellerinin Türk Lirası cinsinden gösterilmesi halinde de hizmet ihracı istisnası uygulanabileceği kabul edilmiş olmaktadır. Bu amaçla Tebliğin (II/A-2.2.) bölümünün;

 • Birinci paragrafında parantez içi hüküm olarak yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş,
 • Dördüncü paragrafının sonuna “Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.” şeklinde cümle eklenmiş,
 • Beşinci paragrafında ve devamındaki “Örnek”te yer alan “döviz olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış,
 • (II/A-2.3.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir.

3- İSMEP kapsamındaki teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması

6111 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi ile İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler 31/12/2020 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

7256 sayılı Kanunla istisnanın süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmış,  “İstanbul İl Özel İdaresi” ibaresi de “İstanbul Valiliği” olarak değiştirilmişti.

Bu değişikliklere paralel olarak, söz konusu istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-E/5) bölümünün (II/E-5.), (II/E-5.1.) ve (II/E-5.3.) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “İstanbul İl Özel İdaresine” ibareleri “İstanbul Valiliğine” olarak,  (II/E-5.) ve (II/E-5.1.) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.

4- UEFA Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakalarında KDV istisnası süreleri

7162 sayılı Kanunun 6. maddesi ile KDV Kanununa eklenen geçici 40. maddeyle, 2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmişti.

UEFA Şampiyonlar Liginin 2020 yılı yerine 2021 yılı finalinin İstanbul’da yapılması öngörüldüğünden, istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-10.) bölümünün başlığında ve birinci paragrafında yer alan “2020” ibareleri “2021” olarak değiştirilmiştir.

5- Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde istisna

KDV Kanununun geçici 23. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası, 31/12/2020 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

İstisna uygulamasının süresi 7256 Sayılı Kanunla 31/12/2*23 tarihine kadar uzatıldığından, KDV Genel Uygulama Tebliğinde bu istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı (II/G-3.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

6- Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1. maddesi kapsamında yapılan devirler

KDV Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenen geçici 41. madde ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1. maddesi kapsamındaki devirler KDV’den müstesna tutulmuştur.

Bu hükme ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G.)  bölümünün sonuna eklenen 9. bölümde, istisna uygulamasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1. maddesi kapsamındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmamaktadır.

7- Konut teslimlerinde KDV iadesi zamanı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B) bölümüne “Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade” başlığı ile eklenen (3.4.9.) bölümünde;

 • İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerektiği,
 • Taşınmaz satışlarında mülkiyetin devrinin taşınmazın tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleştiği,
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınmasının mecburi olduğu,
 • Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkin olduğu,

belirtilerek, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade taleplerinin, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştır.

8- KDV iadesinin ÖTV borcuna mahsubu

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünde, mükelleflerin KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi dairelerine olan bütün borçlarına mahsubunu talep edebilecekleri belirtilmiştir.

Ancak bu paragrafa eklenen cümle ile KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup edilemeyeceği, sadece ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iade edilebileceği açıklanmıştır.

9- KDV iadelerinin özel esaslara göre yapılmasında işlemlerin gerçekliğinin ispatı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan değişiklikte;

 • Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri düzenlendiği,
 • Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlendiği,
 • Buna göre, Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemlerin 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirileceği, mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki açıklamaların uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca KDV Genel Uygulama Tebliğinin sözü edilen (IV/E-5.) bölümünün yedinci paragrafında yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükelleflerin özel esaslara alınacağı, ancak mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşünün yapılacağı açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek - Tebliğ

 

 

 Tebliğ İndir
1.03.2021 Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
26.02.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulan
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” [Ayrıntılar]
16.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” [Ayrıntılar]
9.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
5.02.2021 KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ
KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN