Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.01.2023 tarih ve 32062 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.”

Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “İhracata” ibaresi “İhracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasında yer alan “ihracata” ibaresi “ihracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

“(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılan ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde beyan sahibi tarafından saklanır.”

Yönetmeliğin 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 231- (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir.” Yönetmeliğin 325 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için,”

Yönetmeliğin 425 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, yedinci fıkrada belirtilen kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebilir.”

 

Yönetmeliğin 518 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenmiş sermayesi;

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL,

b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL,

c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL, olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.”

 

Yönetmeliğin 587 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bendinin” ibaresi “(d) bendinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması.”

 

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Yönetmelik

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.