Görev ve Sorumluluklar


ADASO aşağıdaki sorumlulukların gereğini yapmakla kendini yükümlü sayar;

  • Sanayinin ülke yararına olacak şekilde gelişmesine çalışmak
  • Sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgiyi sağlamak
  • Sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve istatistiki çalışmaları yapmak
  • Başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ederek yayımlamak
  • Uyulması zorunlu mesleki kararları almak, mesleki faaliyetlere ait konularda ilgili birimlere görüş bildirmek
  • Kurslar, seminerler, konferanslar ve çalışma grupları yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak
  • Yerel ve bölgesel fuar ve sergi gibi faaliyetleri düzenlemek
  • Ticari malların niteliklerini belirleyici laboratuarlar açmak veya iştirak etmek
  • Organize sanayi sitelerinin kurulmasını ve idaresini sağlamak

Adana Sanayi Odası'nın üyelerine sunduğu hizmetler genel olarak 2 ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, mer'i mevzuattan kaynaklanan raporlama sorumluluğuna istinaden verilen hizmetlerdir. İkinci tür hizmetler ise, Adana sanayisinin büyümesine ve üyelerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen hizmetlerdir.

//