Yerli Malı Belgesi


Yerli Malı Belgesi 

Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiş olup yerli malı tanımı ile uygulama usul ve esaslarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili Bakanlığın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen yerli malı belgesi uygulama esasları TOBB Yönetim Kurulu tarafından da 05.11.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun  63.Maddesine göre, kamu  ihalelerinde yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan yerli malı belgesi yeni uygulama esaslarının 9.ve 10.maddelerinde yerli malı ürün tanımı ve belge alabilme şartları yeniden belirlenmiş olup buna göre;


(1)- Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aranan  şartlar;

a) Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeler tarafından üretilmesi (ürün adının belge içerisinde yer alması)

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

d) Hammadde temin edilen firmaların sanayi sicil belgeleri

 

(2)- Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için;

a) İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

d) Hammadde temin edilen firmaların sanayi sicil belgeleri

Yerli Malı Belgesi ile İlgili dikkat edilmesi gereken hususlar ! (Bu belgeler mutlak surette hazırlanmalıdır.)

1) İşletme başvuru esnasında Oda’ya ürün reçetesi (ürünün üretiminde kullanılan tüm girdilerin yer aldığı liste SM/SMMM/YMM imza kaşe) vermelidir. Ürün reçetesi Ek 3-A formu ile uyumlu olmalıdır.

2) YMB hesabının yapıldığı döneme ait fiili üretim miktarı Odaya SM/SMMM/YMM ve firma imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir

3) Bir önceki yılın işletme cetvelindeki fiili üretim miktarını gösteren belge de Oda’ya SM/SMMM/YMM ve firma imzalı ve kaşeli olarak verilmelidir.

4) Üretim akış çizelgesi : Ürüne ait üretim aşamalarını gösteren çizelge üretici tarafından hazırlanıp imzalı/kaşeli Oda’ya verilmelidir.

5) Dağıtım Anahtarı: Her YMB için SM/SMMM/YMM tarafından hesaplamanın nasıl yapıldığına dair "SM/SMMM/YMM Ürün Maliyet Hesabı Açıklama Notu" yazılmalıdır. Eğer işletmede birden fazla ürün üretiliyorsa Açıklama Notunda mutlaka "Dağıtım Anahtarı" konusunda bilgi verilmelidir. Bu belge SM/SMMM/YMM tarafından imzalı/kaşeli olmalıdır.

6) Yerli Malı Belgesi Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi (Ekte verilmiştir): Bu belge işletme tarafından imzalanıp başvuru esnasında Odaya teslim edilmelidir.

7) Firmayı Temsil Ve İlzama Yetkili Kişi Belgesi Sureti (Ticaret Sicil Müdürlüğünden "Yetki Belgesi")

Yerli malı belgesi hakkında Odamız tarafından hazırlanan videoyu izlemek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

 

Bölüm 1

Bölüm 2

 

Yerli Malı Belgesi başvurusu için gerekli belgeler listesi aşağıdaki ekte sunulmuş olup müracaatını odamıza yapan üye firmalarımıza tebliğ gereği 10 gün içerisinde yerli malı belgesi düzenlenebilmektedir.

 

Ekler

Ek-1: Yerli Malı Belgesi başvurusu dilekçe (Ek-1)

Ek-2: Yerli Malı Belgesi başvurusu için taahhütname (Ek-2)

Ek-3: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3)

Ek-4: Yerli Malı Belgesi TOBB onay ücreti hesap bilgileri (Her bir ürün için 900 TL yatırılmalıdır)

Ek-5: Mali Verileri İnceleme İzni Formu

 

 

Detaylı bilgi için;

Zahide TOPRAK
Sanayi Hizmetleri Personeli
ADANA SANAYİ ODASI
Telefon : (0 322) 436 63 63 - 112
Faks : (0 322) 436 16 36
E-Posta : zahidetoprak@adaso.org.tr
Web : www.adaso.org.tr
Turhan Cemal Beriker Blv. No: 156 Seyhan - Adana / TÜRKİYE

//