Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ ile düzenlemeler yapılmıştır.

1- Kısmi Tevkifat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

a) Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu Beyannamede indirilmesi

  • KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “sorumlu sıfatıyla” ibaresi ile üçüncü paragrafının üçüncü satırında yer alan “- Sorumlu sıfatıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanuni süresinde” ibareleri eklenerek, sorumlu sıfatıyla verilecek 2 No.lu KDV beyannamesinin kanuni süresinde verilmesi suretiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde,
  • Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmın ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde, indirim konusu yapılabileceği belirtilmiş,
  • Aynı bölümde yer alan “Örnek”in ikinci paragrafının üçüncü cümlesi “2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde,

indirim konusu yapılabilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeler, 43 Seri No.lu Tebliğin yayımlandığı 25 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Demir-çelik ürünlerinde KDV tevkifatı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde demir-çelik ürünlerinde uygulanması öngörülen (4/10) tevkifat oranı (5/10) olarak değiştirilmiştir. Tevkifat oranı değişikliği, 43 Seri No.lu Tebliğin yayımını takip eden ay başı olan 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Öte yandan aynı bölümün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragrafla, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de KDV mükellefleri ile mükellef olmamakla birlikte “belirlenmiş alıcı” kapsamına giren kurum ve kuruluşlar tarafından tevkifat uygulanması öngörülmüştür. Bu uygulamanın başlangış tarihi de 1 Kasım 2022’dir.

2- İndirimli Orana Tabi Gıda Maddelerinin Tesliminden Doğan KDV İadelerinin Aynı Yıl İçinde Nakden İade Edilmesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragrafla, KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan gıda maddelerinin; takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

Buna bağlı olarak Tebliğin (III/B-3.2.5.) bölümünün sonuna eklenen paragrafta, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümünde yer alan %1 oranına tabi gıda maddelerinin tesliminden doğan yılı içinde nakden iade tutarının, Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanacağı, benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacağı açıklanmıştır.

Bu uygulamanın başlangıç tarihi 43 Seri No.lu Tebliğin yayımını takip eden ay başı olan 1 Kasım 2022’dir.

3- İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Alımlarla İlgili Kur Farkları

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.6.) bölümünde, tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkün olduğu, ancak kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV’nin, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabileceği açıklanmıştır.

43 Seri No.lu Tebliğ ile bu bölüme eklenen paragrafta, tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle de KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmadığı da belirtilmiştir.

Bu düzenleme, 43 Seri No.lu Tebliğin yayımlandığı 25 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4- KDV İadelerinde Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin Teminat Olarak Kabul Edilmesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-5.) bölümünde yapılan düzenlemeler ile teminat karşılığı yapılan KDV iadelerinde teminat olarak sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de kabul edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu amaçla KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

  • (IV/A-5.1.) bölümünün (a) alt bendinde yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun veya sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak, aynı bölümün (c) alt bendinde yer alan “teminat mektupları” ibaresi “teminat mektupları veya sigorta şirketi kefalet senetleri” olarak değiştirilmiş,
  • (IV/A-5.2.) bölümüne sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması gerektiğine dair açıklama eklenmiş,
  • (IV/A-5.4.) bölümünün başlığında yer alan “Teminat Mektuplarının” ibaresi “Teminat Mektuplarının ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” olarak, ilk paragrafında yer alan “Teminat mektupları” ibaresi “Teminat mektupları ve sigorta şirketi kefalet senetleri” olarak, ikinci paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun ve sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “teminat mektubunun” ibaresi “teminat mektubunun/sigorta şirketi kefalet senedinin” olarak ve aynı paragrafta yer alan “bankaların” ibaresi “bankalar ve sigorta şirketlerinin” olarak,
  • - (IV/A-5.5.) bölümünün başlığında yer alan “Teminat Mektuplarının” ibaresi “Teminat Mektuplarının ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” olarak, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan “Banka teminat mektubu” ibareleri “Banka teminat mektubu ve sigorta şirketi kefalet senedi” olarak, birinci paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, ikinci paragrafında yer alan “banka teminat mektuplarının” ibaresi “banka teminat mektupları ve sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak, aynı paragrafta yer alan “Bankalar” ibaresi “bankalar ve sigorta şirketleri” olarak, “teminat mektuplarına” ibaresi “teminat mektuplarına ve sigorta şirketi kefalet senetlerine” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “teminat mektubunu veren banka şubesinden” ibaresi “teminat mektubunu ve sigorta şirketi kefalet senedini veren banka şubesi veya sigorta şirketinden” olarak,
  • (IV/A-5.6.) bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında yer alan “teminat mektubu” ibareleri “teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “teminat mektuplarının” ibaresi “teminat mektuplarının veya sigorta şirketi kefalet senetlerinin” olarak,
  • (IV/A-6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “banka teminat mektubu” ibaresi “banka teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak,
  • (IV/C-2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “veya banka teminat mektubu” ibaresi “, banka teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak,

Değiştirilmiştir.

Bu değişiklik, 43 Seri No.lu Tebliğin yayımını takip eden ay başı olan 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

//