Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

01.12.2023 tarih ve 32386 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %40,75
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %41,75 olarak yeniden belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin,

uygulanması gerekmektedir.

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 01.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 41,75 olmuştur.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 

//