Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 6435 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kararla birlikte stratejik ve öncelikli yatırımların kapsamında, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörlerde ve teşvik edilmeyecek yatırımların kapsamında değişiklik yapılmıştır.

 

1- Kararın 8 inci maddesine eklenen fıkrayla;

 

Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırmalarının stratejik olarak yatırım olarak desteklenmesine imkân tanınmıştır. Stratejik yatırımlar için gerekli olan 4 şart değerlendirilmeksizin teşvik belgesi düzenleneceği ifade edilmiştir.

 

2- Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bent faiz desteği kısmındaki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile ilgili olup ilgili bent aşağıdaki şekildedir.

 

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,”

 

3- Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ç bendi değiştirilmiştir.

 

Değişiklik ile Turizm merkezlerinde de yapılacak bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

 

“ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

 

4- Kararın 24’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

 

5- Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İmalat snayine yönelik olarak düzenlenen yatırım Teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

 

6- Kararın Ek-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunun

 

29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)” (sektör kodu 29) bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler kapsamında çıkarılmıştır.

 

7- Bir önceki karara paralel olarak 29 sektör kodu “EK-2B illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları” tablosunda çıkarılmıştır.

 

Metal Eşya imalatının (sektör kodu 28) , Ankara, Antalya, Bursa , Eskişehir İzmir, Kocaeli, Muğla illerinde destekleneceği Karara eklenmiştir.

 

5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlarda, yatırımın aynı organize sanayi bölgesinde olma şartı kaldırılmış.

 

Sertifikalı tohum ve paketleme yatırımları dipnotlara eklenmiştir. İlgili yatırım konusu bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanacağı ifade edilmiştir.

 

8- Kararın Ek-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin 1/A bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan “Un” ibaresinden sonra gelmek üzere “(modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

 

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek - Karar

//