Politikalar


KALİTE VE AKREDİTASYON 

ADASO, kurulduğu günden bu yana 53 yıllık birimi ile her zaman kaliteli çalışmayı hedeflemiş; buna paralel olarak da kaliteli çalışmalarını belgelendirmiştir.

Odamız, 05.04.2007 tarih ve KY-5000/07 numaralı ilk belgemiz ile 2007 yılından bu yana TSE ISO EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine, 2007 yılından itibaren TOBB Akreditasyon Sistemine ve 22.02.2013 Tarih ve 296 sayılı “KALDER Türkiye Kalite Derneği Üyelik Sertifikası”na sahiptir.

Her yıl yapılan tetkik sonuçlarına göre Odamızın Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmekte ve geliştirmekte olduğu görülmektedir. 2022 yılında yapılan belge yenileme tetkiki sonucunda, 22.06.2022 tarih ve KY-5000-07/10-R15 numarası ile İSO Kalite Belgemiz 23.06.2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere yenilenmiştir.

 KALİTE POLİTİKAMIZ

Adana sanayi odası olarak, 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve diğer mevzuatlar doğrultusunda kaliteli ve üye odaklı hizmet verme bilinciyle; kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, üyelerimizi ve çalışanlarımızı sürekli eğitimle geliştirmeyi, hizmetin sadece üyeliğe kabul olarak değil, üyelik sonrasında da eksiksiz devamlılığını taahhüt etmekteyiz.

 MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Oda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 Sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

 Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 Sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde oda meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir. Odanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

 Harcamalar odanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde, Genel Sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır.

 Yönetim Kurulunun önerisi üzerine meclis tarafından onaylanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir. Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre hareket eden oda, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

Oda harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser. Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için; her ay düzenli olarak mali raporlarını Hesap İnceleme Komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar.

Oda, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar. Oda, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez. Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalanır.

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Adana Sanayi Odası, çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu insan kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

 Odamız bu politikası ile hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı, görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi, çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı, çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi, çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı, çalışanlar arasında hakkaniyetli olup fırsat eşitliği yaratarak, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı, insan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 BASIN İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Adana Sanayi Odası, gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

 Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

 Oda, kişisel verilerin güvenliğinin ön planda olduğu bilinci ile başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken; (SMS) kısa mesaj, elektronik posta, telefon, web sayfası, sosyal medya, yıllık faaliyet raporu, tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır.

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Adana Sanayi Odası, teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır. Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; kişisel verilerin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle üyelerimizin hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmaları noktasında etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir.

 Odamızda bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

 ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Adana Sanayi Odası, Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir. Bu bilinçle; 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve diğer yasaların vermiş olduğu görev ve yetkileri ile hizmetlerini, üye odaklılık ilkesini esas alarak; üyelerin talep, öneri ve şikayetlerini çözüm odaklı bir şekilde sonuçlandırarak hızlı, etkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirmeyi kabul etmiş, bütünleşmiş bir yapı içerisinde tüm süreçlerimizi iyileştirerek, üye memnuniyetini sürekli arttırmayı hedefleyen bir politika izlemeyi amaç edinmiştir.

//