Üye Kayıt ve Sicil Hizmetleri


 • Üye Kayıt ve Sicil Hizmetleri
 • Faaliyet Belgesi
 • Bağ-Kur Belgesi
 • Yurt Dışı Vize / Ortaklık Belgesi
 • Kapasite Raporu Düzenleme, Yenileme ve Suret Tasdiki İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Düzenleme, Değişiklik, Süre Uzatımı ve Kapama İşlemleri
 • Bilirkişi ve Ekspertiz Raporları
 • Fiili Tüketim/Sarfiyat Belgesi
 • Gümrük Ekspertiz Raporları
 • İşyeri Rayiç Fiyat Tespiti (Bina, İnş,Makine, Tesis, Arazi, Demirbaş)
 • Mahrecine İade ve Geçici Çıkış Belgesi Ekspertiz Raporu
 • Yerel Muhteva Oranlarının Tespitine Yönelik Ekspertiz Raporları
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemlerine Yönelik Ekspertiz Raporu
 • Fire, Zayiat ve Randıman Oranı Tespitleri, Meslek Komite Kararlarının Alınması
 • Geçici İthal Edilen Makine-Teçhizatın Yurtta Kalış Süresine Dair Ekspertiz Raporu
 • Ticari ve Sınai Nitelikte Sair Belgeler ile Yabancı Dilde Belgeler
 • İş Makinesi Tescil Belgesi İşlemleri
 • İmalat Yeterlik Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi
 • İhracat Evraklarının Onaylanması (A.TR, EUR.1, Menşe, Fatura)
 • Mücbir Sebep Belgesi
 • Rayiç Fiyat Fatura Tasdiki
 • Yeni Girişimciler İçin Sertifikalı Eğitim ve Kurslar
 • Çıraklık Sözleşmesi Onay İşlemleri
 • Dış Ticaret Destek Ofisi ile Rehberlik
 • Eğitim, Yabancı Heyet, İş Seyahati ve Fuar Organizasyonları
 • Adana Sanayi Odası Gazetesi ve diğer oda yayınları
 • Sanayi Eğilim Anketi, Ekonomik Veri Analiz ve Pazar Araştırmaları
 • Sanayici Kimlik Kartı
 • Hukuki ve Mali Danışmanlık Hizmeti
 • Üye firmaların ve Adana'nın tanıtımına yönelik faaliyetler,
 • Ekonomik ve sosyal araştırmalar ile sanayi ve ekonomi ile ilgili yayınlar,
 • Yatırım teşvik rehberliği ve KOBİ' lere yönelik devlet destekleri hakkında rehberlik,
 • İhracat teşvikleri rehberliği, dış ticaret mevzuat ve uygulama takibi, bilgi bankası,
 • Avrupa Birliği ile teknik mevzuat uyumuna yönelik çalışmalar,
 • Üyelerimize ve çalışanlarına yönelik mesleki ve teknik eğitim programları,
 • İhracatı artırmaya ve Adana'nın gelişmesi ve tanıtımına yönelik eğitim ve seminerler,
 • Sanayicilerin ihtiyacına yönelik güncel konularda bilgilendirme seminerleri, kurslar,
 • Ayrıca, Oda Akreditasyon sisteminin devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmalar
//